Doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne w sytuacjach konfliktowych stanowi istotną część naszej praktyki.

Sytuacja optymalna ma miejsce wtedy, gdy możemy doradzać naszym klientom, zanim jeszcze dojdzie do eskalacji konfliktu. Staranne zarządzanie projektami ze strony prawnej, umiejętne formułowanie zapisów dotyczących wyboru prawa i właściwości sądu oraz dotyczących najbardziej podatnych na konflikty części umów mogą pozwolić na uniknięcie tych konfliktów w przyszłości.

W przypadku (ryzyka) wystąpienia sporu tworzymy kompleksową strategię dla konfliktu. O ile jest to możliwe, jeszcze przed jego wystąpieniem analizujemy dla naszych klientów stan faktyczny grożącej sytuacji konfkliktowej oraz jego ocenę prawną, także pod kątem szans i ryzyk procesu sądowego lub arbitrażowego, przedstawiamy alternatywy, przygotowujemy szczegółową analizę ryzyka i kosztów oraz rekomendację dla dalszego przebiegu negocjacji.

Na każdym etapie postępowania weryfikujemy zgodnie ze wskazówkami naszych klientów możliwości polubownego zakończenia sporu oraz doradzamy naszym klientom i reprezentujemy ich w trakcie negocjacji. Uwzględniamy tutaj oczywiście także indywidualne interesy naszych klientów, jak na przykład utrzymanie funkcjonującej relacji biznesowej wobec przeciwnika sporu, odpowiednie przedstawienie problematyki sporu w mediach masowych oraz skutki konfliktu dla wizerunku klienta.

W celu polubownego zakończenia sporu wspieramy naszych klientów i przeprowadzamy ich przez negocjacje i procedury alternatywne (ADR), jak na przykład mediację, arbitraż czy adjudykację.